ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ