วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าหมาย เสาร์หลัก วัฒนธรรม


วิสัยทัศน์ (Vision)

         วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          1. ให้การศึกษา (Educate)

          2. วิจัย (Research)

          3. บริการวิชาการ (Outreach)

          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

ภารกิจหลัก (Key result area)

          1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

          2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก

          3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

          4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม

          5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals)

          1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

          2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

          3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย

          4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ

          6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เสาร์หลัก (Pillar)

          1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

          2. คุณธรรม (Morality)

          3. เครือข่าย (Partnership)

          4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

          5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture)

          ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

ประเด็นยุทธศาสตร์

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย
The Policy on College's Management and Development

           วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ดำเนินไปในทางสายกลางภายใต้เงื่อนไงความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อโลก โดยกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
           1. เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
           2. รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
           4. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
           5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
           6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
           1. พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
           2. ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
           3. ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
           4. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
           5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
           6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา

นโยบายด้านการวิจัย
           1. มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
           3. สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้

นโยบายด้านการบริการวิชาการ
           1. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
           2. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
           3. ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
           1. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
           3. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่นและสังคม ตามความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นคณบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและสร้างค่านิยมให้บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยึดถือปฏิบัติดังนี้
           - เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของวิทยาลัย
           - มุ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน
           - มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
          - สร้างความตระหนักรู้และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา
          - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ