วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าหมาย เสาร์หลัก วัฒนธรรม


วิสัยทัศน์ (Vision)

         วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          1. ให้การศึกษา (Educate)

          2. วิจัย (Research)

          3. บริการวิชาการ (Outreach)

          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

ภารกิจหลัก (Key result area)

          1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

          2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก

          3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

          4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม

          5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals)

          1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

          2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

          3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย

          4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ

          6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เสาร์หลัก (Pillar)

          1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

          2. คุณธรรม (Morality)

          3. เครือข่าย (Partnership)

          4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

          5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture)

          ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส