ประวัติความเป็นมา


บริษัทวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

          วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์วิทยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th 

         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

         วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลัก คือ มีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์

         รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม

         การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ ทำงานหลังจบการศึกษา

         ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสำนักงานมาประจำที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ ทำให้วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน

         การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้าง
ความเป็นเลิศ ให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์