ประวัติความเป็นมา


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

          สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ประกอบด้วย

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

- วิทยาเขตนครปฐม

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

                   - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                   - แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

                   - แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

                   - แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

          ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

            วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์

             รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม
และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม
การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทำงานหลังจบการศึกษา

               ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสำนักงานมาประจำที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ทำให้ วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์

โดยปัจจุบันในการศึกษา 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                   - วิทยาเขตนครปฐม

                   - ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

                   - ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

                   - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                   - แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

                   - แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

                   - แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ซึ่งในปีการศึกษาหน้า 2564 ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี อีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

    (ระบบการศึกษาทางไกล)