วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เอกลักษณ์, วัฒนธรรม, ค่านิยมหลัก, ยุทธศาสตร์


อำนาจและหน้าที่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีมติอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีชื่อภาษาไทยว่า “วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เรียกโดยย่อเป็นภาษาไทยว่า “ว.ล.ช.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “College of Logistics and Supply Chain” เรียกโดยย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CLS”