ผลงานวิจัย  ปี 2558


ลำดับ    ที่

ชื่อเรื่อง

     ผู้วิจัย ไฟล์
1. กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ Download
2. การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS อาจารย์วราภร์ สารอินมูล อาจารย์อัญชลี หิรัญยแพทย์ Download
3. ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในภาคการศึกษา ผศ.เอกณรงค์  วรสีหะ Download
4. พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน กรณีท่าน้ำสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาจารย์บุญยาพร ภู่ทอง Download
   5. the Influence of Oranization on Srevice Culture of Thai Airways international อาจารย์ชิตพงษ์ อัยสานนท์  Download
  6.  ICBE 2015 อาจารย์ชิตพงษ์ อัยสานนท์  Download
 7    ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด  Download10. 2017