เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
(Reverse Logistics)
    

                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015

ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)”  โดยชี้ประเด็นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
ได้ตระหนักถึง

ประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (
Reverse Logistic) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมนำผู้ประกอบการไทยเข้าเยี่ยม

ชมดูงาน ณ สถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ

                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า จัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics

2015 ในหัวข้อเรื่อง “ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่

มีความเชี่ยวชาญด้านสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) และผู้ประกอบการที่ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ

ดังกล่าว มาร่วมบรรยายและเสวนา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการจัดการ  โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ

                   ในส่วนของการบรรยายภาควิชาการ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

ผศ.ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ปิยะวัฒน์ ชนิทร์ตระกูล จากมหาวิทยาลัย

บูรพา  ได้ให้คำจำกัดความว่า โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นกระบวนการของการวางแผน การประยุกต์ใช้ และการควบคุมการ

ไหลของวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าสำเร็จรูปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดที่ทำการบริโภค (Point of Consumption) มายังจุดเริ่มต้น (Point

of origin) เพื่อทำการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อสร้างมูลค่า หรือใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยังมีอยู่ การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ

(Reverse Logistics) ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรธุรกิจจะมองเห็นโอกาสอย่างไรในการนำสินค้าไปทำให้เกิด

มูลค่าอย่างไร และการมีการวางการไหลของสินค้าคืนอย่างไรเพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุด และกลยุทธ์ของโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse

Logistics) เป็นมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ 1.ความถูกต้อง แน่นอน และเชื่อถือได้ 2.ความพึงพอใจของลูกค้า 3.การทำให้ลูกค้าประสบ

ความสำเร็จตามเป้าหมาย

                   ส่วนในช่วงของการเสวนาโดยตัวแทนผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับที่เป็นเลิศ

ประกอบด้วย คุณสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, คุณวิศิษฐ์ มานะวิริยะภาพ Assistant Director บริษัท Asia Book

จำกัด และคุณรัตนพล ทองเจริญ ผู้จัดการด้านการขนส่ง บริษัท K-Line Logistics ประเทศไทย จำกัด และดำเนินรายการโดยคุณราชันทร์ ชัย

วัฒนานนท์ ผู้ชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยผู้ร่วมเสวนาได้ชี้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักรู้ว่า กระบวนการของโลจิสติกส์

ย้อนกลับ  (Reverse Logistics) มีผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีระบบข้อมูลที่ดี มีการวางแผนงานที่ดี มีความกล้าใน

การนำเสนอ เพื่อจะเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมที่ว่า โลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นต้นทุน (cost) ให้กลายเป็นมูลค่า (Value)แทน ซึ่งถือเป็นข้อท้าทาย

ของการทำโลจิสติกส์ย้อนกลับ  นอกจากนี้ โลจิสติกส์ย้อนกลับ  และ Green Logistics ถือเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะการคืนสินค้านั้นเกี่ยวข้อง

กับประเด็นของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือการ Reduce, Reuse และ Recycle ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งเรื่องการทำลายสินค้าที่ต้อง

ระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

                   นอกจากการบรรยายและเสวนาแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ

ชั้นนำของไทยที่มีการนำระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ บริษัท Double A จำกัด (มหาชน) ที่เป็นองค์กร

ที่นำวัตถุดิบเหลือทิ้งกลับมาสร้างมูลค่าใหม่ได้อย่างโดดเด่น และเป็น “Zero Waste Company” อย่างแท้จริง และบริษัท กรีนสปอต จำกัด ที่

มีความโดดเด่นด้านการนำขวดเปล่ากลับมาใช้ใหม่และลดอัตราการผลิตขวดใหม่ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น

                   โครงการอบรมสัมมนา Green Logistics นี้ ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้

ประกอบการนำเข้า ส่งออก ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คาดว่าผลการสัมมนานี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้

ประกอบการไทยให้เข้มแข็งขึ้นและรองรับการแข่งขันในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

-(Reverse Logistics)


10. 2017