ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560  


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองกลุ่ม A (ยืนยันสิทธิ์) ประเภทโควต้าผลการเรียนยอดเยี่ยม  เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


กลุ่ม B (สอบสัมภาษณ์) ประเภทโควต้าผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย  2.75-2.99

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
กลุ่ม C (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ประเภททั่วไป  


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


รายละเอียดการเข้าสอบ10. 2017