อัตลักษณ์
             Creative Collaborative be the Leader and Sustainable College


เอกลักษณ์

             ประพฤติดี  มีวินัย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เชิดชูคุณธรรม


ค่านิยม

1)   มุ่งมั่นจัดการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

2)   ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ว่องไว  ด้วยใจเป็นธรรม

3)   บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข  ความอบอุ่น

4)   โปร่งใส  ยืดหยุ่น  ยุติธรรม


นโยบายด้านการปฏิบัติงาน

                นโยบายด้านการปฏิบัติงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)    การให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer Oriented) มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้  การให้บริการด้วยความเต็มใจ ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

2)    การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยการอบรม และการพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

3)    การให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Employees Innovation) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การดำเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล


นโยบายด้านการบริหาร

1)    มีระบบการบริหารที่ชัดเจนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศ

2)    มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้  

3)    พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

4)    สร้างกลไกที่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

5)    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

6)    เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7)    พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8)    ส่งเสริมและผลักดันให้มีการสร้าง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและก่อให้เกิดรายได้


นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

1)    พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

2)    ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในทุกกิจกรรมที่ทำ

3)    ให้ความรู้ และความคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดี (good practices) แก่บุคลากร

4)    สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ P D C A (Plan Do Check Action)

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

1)     พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น

2)     ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน

3)      สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

4)      พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

5)      สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

6)      สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม

7)      พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพ

8)      สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


นโยบายด้านเทคโนโลยี

1)    พัฒนาการบริหารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์

2)    พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (DSS)

3)    ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ต้องเป็น Single Data มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ และทันสมัยเป็นปัจจุบัน


นโยบายด้านการศึกษา

1)      มีการจัดทำหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือในการร่างหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ

2)      มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก

3)      มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย   เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจริง

4)      พัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา ภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง

5)      การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามี  การทบทวนเนื้อหาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6)      ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

7)      การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ

8)      มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก

9)      ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


นโยบายด้านการวิจัย

1)      จัดทำแผนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ และเหมาะกับสภาพชุมชน ท้องถิ่นปัจจุบัน

2)      มุ่งพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า รวมถึงการแก้ปัญหาสังคม

3)      ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและการแข่งขันของประเทศ

4)      พัฒนาสร้างงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และยกคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น

5)      พัฒนาระบบและกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยออกไปสู่องค์กรภายนอก คือภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

6)      พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการวิจัยให้ดำเนินไปตามแผน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่

7)      สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

8)      สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นแหล่งสืบค้นในการดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแหล่งทุนในการทำวิจัย


นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1)         มีการจัดทำแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการบริการวิชาการ

2)         มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน

3)         มีคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิผลการดำเนินการตามแผนไปพิจารณา ปรับปรุง บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ

4)         มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก

5)         การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกิจชุมชนสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

6)         เชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7)         มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับคณาจารย์

8)         มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและนำมาใช้วางแผนในการบริการวิชาการต่อไป


นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

1)        จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

2)      สืบสานและเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก ความภูมิใจอนุรักษและถายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

3)      สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก นักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทุกระดับ ทุกชั้นป รวมถึงการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานและควบคูไปกับวิถีการทํางานของกลุมบุคลากรในวิทยาลัย

4)        ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทยอย่างสม่ำเสมอ

5)        ปลูกฝังและสร้างค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยเข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
นโยบายด้านการบริหารการจัดหารายได้สู่องค์กร

1)      มีการบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจากการหารายได้เป็นของตนเอง

2)      แสวงหาแหล่งทุนและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน

3)      พัฒนาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

4)      พัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษา และวิชาการ
10. 2017