ความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   

โทรศัพท์ 02-160-1327 โทรสาร 02-160-1184 

 

 

 

ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเหมวดีพิทักษ์  (อาคาร 37) ชั้น 1-4 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 

 โทรศัพท์ 0 2160 1327,  โทรสาร 0 2160 1184   เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th  

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชนแห่งแรก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขา

วิชา ประกอบด้วย
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร  สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง และ GLOBAL SUPPLY CHAIN

MANGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
  หลักสูตรระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์   ปีการศึกษา 2558 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

บัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เพิ่มเติม  ปีการศึกษา 2559 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง  

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ   อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ  ความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลัก

ที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ   รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบและทัน

ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก   และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน   สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งเรายัง

สร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

 

การบริหารงานของวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมมือทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทำงานหลังจบการศึกษา 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จนเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราได้สะสมประสบการณ์ มุ่งมั่น พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ ในปีการศึกษา

2556 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีนักศึกษาจำนวน
 1,147 คน โดยแยกเป็นชั้นปีที่ 1 จำนวน 547 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 360 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 240 คน ทางวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่ม

มากขึ้น และ
ในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 255การขยายอาคารสถานที่ใหม่นี้ทำให้ วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน 

 

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน  ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ ความ

สามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์   


 
 

      

10. 2017