ประจำเดือน ธ.ค 2559

-TOEFL วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๒ (สายสนับสนุนวิชาการ)

-หลักฐานการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาอบรมการเขขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)

-หลักฐานการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาอบรมการสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู (สายวิชาการ)

-หลักฐานพัฒนาศักยภาพอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่2 (สายวิชาการ)

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

-โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

1.โครงการอบรมการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะที่ 3 
บุคลากรสายวิชาการ 12 คน
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 คน
3.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปลูกจิตสำนึกเพื่อการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 คน
4.โครงการอบรมลบุคลิกภาพที่ดี (Smart Personality) คือ กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 22 คน
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ พัมนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2560 จบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 12 คน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
1.หลักฐานรายงานโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOELC/TOEFL วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -สายวิชาการ 27 คน -สายสนับสนุน 22คน
 

ประจำเดือนเมษายน 2559
1.โครงการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF จำนวน 50 คน
-สายสนับสนุน   22  คน  -สายวิชาการ  28 คน


2.โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558  จำนวน 49 คน
-สายสนับสนุน 22 คน    -สายวิชาการ   27 คนCoolCoolประจำเดือนธันวาคม 2558

1.อาจารย์ดวงใจ  จันทร์ดาแสง

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

2.อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

CoolCoolประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

1.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

2.อาจารย์จัตตุรงค์  เพลินหัด

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

3.อาจารย์อนุช  นามภิญโญ

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

4.อาจารย์เอกณรงค์  วรสีหะ

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

5.อาจารย์ดวงใจ  จันทร์ดาแสง

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

6.อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

7.อาจารย์บุญยาพร  ภู่ทอง

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

8.อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ

-โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา

CoolCoolประจำเดือนตุลาคม 2558


1. อาจารย์วันนีย์  สุทธใจดี  
 

-อบรมการจำลองสถานการณ์โซุอุปทาน (เบียร์เกมส์)

-อบรมสื่อการสอนจำลองสถานณ์การผลิต  (คิวบิก)

2.อาจารย์เอกณรงค์  วรสีหะ

-อบรมการจำลองสถานการณ์โซุอุปทาน (เบียร์เกมส์)

3.อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง

-อบรมการจำลองสถานการณ์โซุอุปทาน (เบียร์เกมส์)

4.อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตน์กานต์

-อบรมการจำลองสถานการณ์โซุอุปทาน (เบียร์เกมส์)
05. 2017