โครงการบริการวิชาการ 2559

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการ

เอกสาร

1.

 ผศ.คมสัน   โสมณวัตร

1.โครงการขับขี่ปลอดภัยของนักศึกษา       มรภ.สวนสุนันทา

2.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยรถโดยสารสองแถว ต.คลองโยง

Download

Download

2.

อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด

การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

Download

3.

อาจารย์พุทธิวัฒน์            ไวยวุฒิธนาภูมิ

 

Download

4.

อาจารย์วิริยา   บุญมาเลิศ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อประกอบอาชีพ (การทำพรหมเอนกประสงค์จากผ้ายืด)

Download

5.

อาจารย์ธันย์       ชัยทร

โครงการการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน

ต.คลองโยง อ.เภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ

(การสานกระเป๋า)

Download

6.

ดร.ฉัตรรัตน์        โหตระไวศยะ

โครงการการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม

Download

7.

อาจารย์ณัฐกันต์  รู้ทำนอง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Download

8.

อาจารย์ดวงใจ    จันทร์ดาแสง

โครงการหลักการดำเนินการจัดเก็บสินค้าทางเรืออย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ประกอบการรายย่อย SMEs

Download

9.

อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์

โครงการแนวทางเพิ่มทักษะในการนำเข้าและส่งออก สินค้าสำหรับธุรกิจ SMEsในชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม

Download

10.

อาจารย์นันท์ธวัต อุณหเกตุ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน

ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ (การเพ้นท์เสื้อด้วยสีอะคิลิก)

Download

11.

อาจารย์บุญญาพร ภู่ทอง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน

ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ

(การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล)

Download

12.

อาจารย์พรเกียรติ            ภักดีวงศ์เทพ

โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนคลองโยงให้เข้มแข็ง

Download

13.

อาจารย์ลำไผ่ ตระกูลสันติ

โครงการเพิ่มสมรรถนะโซ่อุปทานสินค้าทางการเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มเกษตรกร

Download

14.

อาจารย์วรรณี สุทธใจดี

การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรสาหรับชุมชน

ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Download

15.

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล

โครงการบริหารคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์

Download

16.

อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

Download

17.

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน

ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ(การทาเดคูพาจ)

Download

18.

อาจารย์สุนทรี     พุฒิวร

โครงการครบเครื่องเรื่องเอกสารนำเข้า-ส่งออกเพื่อรองรับ AEC

Download

19.

อาจารย์สุรัตนา วงศ์รัตนากร

โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการองค์กร

Download

20.

อาจารย์สุริยะ ปั้นทอง

โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการคลังสสินค้า

Download

21.

อาจารย์อนุช นามภิญโญ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อการประกอบอาชีพ (การบิดลูกโป่งแฟนซี)

Download

22.

อาจารย์เมธา ทองย้อย

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

Download

23.

 อาจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าบาติก)         Download


 
โครงการบริการวิชาการ 2558ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ ชื่อไฟล์
1. อาจารย์คมสัน   โสมณวัตร 1.โครงการการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนชุมชนท่าน้ำสามเสน กรุงเทพมหานคร

2.โครงการการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ชุมชนวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
DOWNLOADDOWNLOAD

2. อาจารย์ธันย์ ชัยทร

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านชุมชนท่าน้ำสามเสนเพื่อการประกอบอาชีพ (การทำดอกไม้)

DOWNLOAD
3. อาจารย์ธนะสาร   พาณิชยากรณ์ 1.การสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตริมน้ำชุมชนท่าน้ำสามเสน DOWNLOAD
4. อาจารย์วรรณี  สุทธใจดี 
   
1.การจัดการขยะรีไซเคิลด้วยระบบโลจิสติกส์

DOWNLOAD

5. อาจารย์อนุช นามภิญโญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านชุมชนท่าน้ำสามเสนเพื่อการ  ประกอบอาชีพ (การทำข้าวขาหมู)   DOWNLOAD
6. อาจารย์ บุญญาพร ภู่ทอง   การวางแผนการออมของประชาชนในชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   DOWNLOAD05. 2017