1.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   นักศึกษารหัส 56

     -RTL-56-01

     -RTL-56-02

   นักศึกษารหัส 55

     
-RTL-55-01

     -โครงการความร่วมมือกับเซ็นทรัล 55


2.แขนงวิชาธุรกิจพานิชยนาวี
   นักศึกษารหัส 56

     -MRT-56-01

     -MRT-56-02

     -MRT-56-03

     -MRT-56-04

      นักศึกษารหัส 55


     -MRT-55-01

     -MRT-55-02

3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  นักศึกษารหัส 56

    -LOG-56-02

    -LOG-56-03

  นักศึกษารหัส 55


    -LOG-55-01

      -LOG-55-02

4.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  นักศึกษารหัส 56

   -EP-56-01

5.แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ

  นักศึกษารหัส 56    -RCM-56-0105. 2017