แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1.นักศึกษารหัส 59

-RTL59-01

-RTL59-02

-RTL59-ภาคพิเศษ

2.นักศึกษารหัส 58

-RTL-58-01

-RTL-58-02

2.นักศึกษารหัส 57

-RTL-57-01

-RTL-57-02

 -โครงการความร่วมมือกับเซนทรัล CRC34 


05. 2017