สาขาวิชาธุกิจพานิชยนาวี

1.นักศึกษารหัส 59

 -MTR59-01

 -MTR59-02

 -MTR59-03

 -MTR59-04

 -MTR59-05

2.นักศึกษารหัส 58

-MRT-58-01

-MRT-58-02

-MRT-58-03

-MRT-58-04

3.นักศึกษารหัส 57

-MRT-57-01

-MRT-57-02

-MRT-57-03

-MRT-57-04

05. 2017