งานประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีการศึกษา 2558 -14. รายงานสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 – 2559 -15. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 1 to 18 ระดับปริญาญาตรี และระดับปริญญาโท - 16.จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 - 17.จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 -18. จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 - 19.รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558            
05. 2017