ประจำปีการศึกษา 2557

            -12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

            -13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี

            - 14.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

           - 15.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร

           - 16.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

           - 17.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ

           -18. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์

  • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 หลักสูตร
          -19. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

          -20. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี

          -21. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          - 22.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร

          -23. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

          - 24. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

         - 25.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ 


   แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 หลักสูตร

         -26. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

         - 27.แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวี

         -28. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

         -29. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่าย  ร้านอาหาร

         -30. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

         -31. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล    (หลักสูตรนานาชาติ)

         -32. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตรบธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ  ซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์


         - 33. รายงานประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2557

         
05. 2017