กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
 


 1. ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารคณบดี 
     ปกหน้า                  
     สารอธิการบดี  
     สารคณบดี  

 2. คำนำ, สารบัญ  
     คำนำ 
     สารบัญ   

 3. ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน  
     ประวัติหน่วยงาน 

 4. ส่วนที่ 2 โครงสร้าง  
    ◊ โครงการบริหารของหน่วยงาน

◊ โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน
 5. ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ  
    ◊ นิยามหรือคำจำกัดความ 

 6. ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังปรจำปี 2559 - 2562  
    ◊ กรอบภาระงาน
◊ 
กรอบอัตรากำลัง


 7. ภาคผนวก, ปกหลัง  
   
◊ ภาคผนวก ก.แบบฟอร์ม    
◊ ภาคผนวก ข.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ      
 ◊ ปกหลัง  

     
 
Download :รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
05. 2017