วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560

10. 2017