กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองคนแรก นายวสุรัตน์ วีระสัย และกรรมการสโมสรทุกท่าน

10. 2017