โลจิสติกส์ใส่ใจดูแล จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา

โลจิสติกส์ใส่ใจดูแล จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นำโดยอาจารย์ธันย์  ชัยทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อดำเนินการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) 
10. 2017