ประชุมหารือถึงการเลือกตัวแทนคณาจารย์ เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

ประชุมหารือถึงการเลือกตัวแทนคณาจารย์ เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

2 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี

จัดประชุมหารือถึงการเลือกตัวแทนคณาจารย์ เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017