อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดอบรม หัวข้อ “เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง”

อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดอบรม หัวข้อ “เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง”

28 เมษายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดอบรม หัวข้อ “เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง”

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ประธานกรรมการ สถาบันอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ ACM

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017