ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียน 2/2559

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียน 2/2559

28 เมษายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นำโดย อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียน 2/2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017