อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการ " ต้นกล้าค้าปลีกสู่ชุมชน" เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้นำเสนอการสร้างมัลติมีเดียเกี่ยวกับ การกำหนดพัฒนารูปแบบร้านค้า

อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  จัดโครงการ  " ต้นกล้าค้าปลีกสู่ชุมชน" เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้นำเสนอการสร้างมัลติมีเดียเกี่ยวกับ การกำหนดพัฒนารูปแบบร้านค้า

19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุช นามภิญโญ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

จัดโครงการ " ต้นกล้าค้าปลีกสู่ชุมชน" เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้นำเสนอการสร้างมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับ การกำหนดพัฒนารูปแบบร้านค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017