ต้อนรับDr.Myat Lwin Rector of Myanmar Maritime University พร้อมคณะศึกษาดูงาน จาก Myanmar Maritime University

ต้อนรับDr.Myat Lwin  Rector of Myanmar Maritime University พร้อมคณะศึกษาดูงาน จาก Myanmar Maritime University

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซััพพลายเชนนำโดยดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับDr.Myat Lwin Rector of Myanmar Maritime University พร้อมคณะศึกษาดูงาน

จาก Myanmar Maritime University โดยมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศ

การจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017