ประชุมการให้ทุนอุดหนุน เพื่อจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

ประชุมการให้ทุนอุดหนุน เพื่อจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดีฝ่ายวิจัย

เข้าร่วมการประชุมการให้ทุนอุดหนุน เพื่อจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017