พิธีประดับบ่าให้กับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีประดับบ่าให้กับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2559

25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จัดพิธีประดับบ่าให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้

ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีได้ภาคภูมิใจในสายวิชาที่ตนเรียน

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ในสายงานธุรกิจพาณิชยนาวี และนำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017