โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หัวข้อ “ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อทำวิจัยและวิธีการอ้างอิงผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรม N-note”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความวิจัย  เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่    หัวข้อ “ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อทำวิจัยและวิธีการอ้างอิงผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยใช้โปรแกรม N-note”

21 เมษายน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความวิจัย

เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หัวข้อ “ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อทำวิจัยและวิธีการอ้างอิงผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์

โดยใช้โปรแกรม N-note” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช

และ อาจารย์วราจิต กตัญญู วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017