โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม  ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับความไว้วางใจ จากสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม สำหรับกิจกรรมวันนี้เข้าศึกษาดูงาน ณ.บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

ราบละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017