วิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบActive learning

วิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน  เน้นการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบActive learning

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการการติดตามการจัด การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กฤษดา กรุดทอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.วินิจ เทือกทอง วิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำและวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active learning

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017