บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 28 ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ คณะวิทยาการจัดการ

05. 2017