สาขาการจัดการโลจิสติกส์และทีมคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

10. 2017