จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ 7 และ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.จัตตุรงค์ เพลินหัด ดำเนินกิจกรรม Active Learning ตามแผนการเรียน การสอนในรายวิชา การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ และการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0


รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017