สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันงานวิชาการทางด้านโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันงานวิชาการทางด้านโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นำโดยอาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล หัวหน้าสาขา พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน งานวิชาการทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้มีโอกาส แสดงออกถึงความรู้ความ สามารถในรูปแบบ และ วิธีการต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017