ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย”์ สาขาบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017