เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา

เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา

16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ ด้านการศึกษา รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017