ผศ. คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมสอน GE ในภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบ Teleconference

ผศ. คมสัน โสมณวัตร  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมสอน GE ในภาคเรียนที่ 1/2560  ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบ Teleconference

13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ. คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมสอน GE ในภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบ Teleconference โดยไดรับเกียรติจากผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017