ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน  โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2560 โดยท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทารายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017