ว.โลจิสติกส์ ต้อนรับ ม.รังสิต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ว.โลจิสติกส์ ต้อนรับ ม.รังสิต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.คมสัน  โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากคณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการแลก

เปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน  พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017