คณะบดีเข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน)

คณะบดีเข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน)

วันนี้  1 กุมภาพันธ์ 2560  ผศ .คมสัน โสมณวัตร  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท สหพัฒน์พิบูลย์ จำกัด (มหาชน) 
10. 2017