คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร

พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

10. 2017