คณบดีเข้าหารือและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

10. 2017